Algemene voorwaarden 2019-02-08T09:29:40+00:00

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij een door AT-Designs-georganiseerde cursus.
 1. aanmelding: het door een natuurlijk persoon schriftelijk (waaronder wordt verstaan via een webformulier) kenbaar maken aan AT-Designs-dat hij/zij of een ander een cursus wil volgen.
 1. lesgeld: het bedrag dat de deelnemer aan AT-Designs-verschuldigd is voor het volgen van een cursus.
 1. cursus: een niet door de overheid bekostigde cursus, training, leergang, module, (vervolg)cursus door AT-Designs.
 1. studiemateriaal: door of namens AT-Designs ontwikkelde cursus manual en ander materiaal welke benodigd zijn in het kader van een cursus.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

 1. AT-Designs is gerechtigd toelatingsvoorwaarden te stellen aan de deelname aan een cursus.
 2. De volgorde van aanmeldingen vindt plaats in volgorde van ontvangst. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan de capaciteit van een cursus toelaat, dan wordt de aangemelde persoon op een wachtlijst geplaatst. Personen op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot -doch echter geen verplichting tot deelname aan- de eerstvolgende cursus met een vergelijkbare inhoud.
 3. AT-Designs is gerechtigd een aanmelding onder opgave van reden(en) te weigeren.
 4. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat AT-Designs deze schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

Artikel 3 Annulering door de deelnemer

 1. De deelnemer heeft het recht zich bij een cursus te laten vervangen door een andere persoon, indien dit voor de aanvang van de cursus schriftelijk aan AT-Designs is gemeld en de betreffende persoon aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en ermee instemt de rechten en verplichtingen van de deelnemer integraal over te nemen.
 1. Bij afzien van deelname aan de cursus zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • Administratiekosten ten bedrage van € 50,- bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor de start van de cursus;
 • 30% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en één maand voor de start van de cursus;
 • 60% van het lesgeld bij annulering op een tijdstip binnen één maand en twee weken voor de start van de cursus;
 • 100% van het lesgeld bij annulering vanaf twee weken voor de start van de cursus en gedurende de cursus.
 1. De ontvangst door AT-Designs van de schriftelijke mededeling tot het afzien van de deelname zal worden aangemerkt als het moment van annulering door de deelnemer.

Artikel 4 Annulering door AT-Designs

 1. AT-Designs is gerechtigd een cursus voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn dan wel sprake is van een andere voor haar moverende reden.
 1. In geval van annulering door AT-Designs zal AT-Designs de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het reeds betaalde lesgeld restitueren.
 1. AT-Designs is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal en andere kosten dan wel schade.

Artikel 5 Facturering en betaling

 1. Na de bevestiging van de inschrijving voor de cursus ontvangt de deelnemer een factuur.
 2. Een factuur dient zonder dat verrekening is toegestaan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan, tenzij er schriftelijk een betalingsregeling is overeengekomen.
 1. Bij het uitblijven van een tijdige betaling is er sprake van verzuim, zonder dat daartoe nog enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is, en is de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de bevoegdheid van AT-Designs, als het een termijnbetaling betreft, het lesgeld en, indien aan de orde, het certificaatgeld, in zijn geheel direct op te eisen. Daarnaast zijn de zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden betreffende de invordering verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld conform het meest recente ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Artikel 6 De cursus

 1. AT-Designs is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de cursus en/of het team van opleiders aan te brengen.
 1. AT-Designs zal bij uitval van opleiders en/of examinatoren zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.

Artikel 7 Examens en certificering

 1. Het verstrekken van een bewijs van deelname en (eventueel) certificering geschieden op een door AT-Designs beschreven wijze.
 1. AT-Designs behoudt zich het recht voor een bewijs van deelname en/of een certificaat slechts uit te reiken na ontvangst van het volledig verschuldigde lesgeld en, indien aan de orde, het certificaatgeld.

Artikel 8 Algemene verplichtingen inzake gedragingen

 1. De deelnemer houdt zich in het gebouw van AT-Designs en de daaraan verbonden terreinen aan de huisregels van AT-Designs. De deelnemer is nadrukkelijk verplicht zich te onthouden van gedragingen die de goede gang van zaken op AT-Designs verstoren respectievelijk kunnen verstoren.
 1. In geval van wangedrag kan AT-Designs de deelnemer tijdelijk dan wel definitief verwijderen van de cursus. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag, en het niet naleven van de huisregels na een waarschuwing van AT-Designs. 3. Het is tijdens de cursus uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opleiders en andere deelnemers film- en geluidopnames te maken voor eigen gebruik.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. AT-Designs is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het in het kader van de cursus aan de deelnemer ter beschikking gestelde materiaal, behoudens in AT-Designs zijnde boeken en door derden ontwikkelde materialen. Het materiaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AT-Designs. Onder materiaal wordt in ieder geval studiemateriaal, lesstof en examens verstaan.
 1. AT-Designs is bevoegd de door de deelnemer gedurende de cursus ontwikkelde producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van de cursus.
 1. Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door AT-Designs worden gebruikt.

Artikel 10 Bescherming persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van AT-Designs. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoorde en noodzakelijke bedrijfsvoering.
 1. Adresgegevens van de deelnemer kunnen door AT-Designs worden gebruikt conform het Privacy reglement van AT-Designs (conform aan de AVG).
 1. AT-Designs geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de cursus aan derden.
 1. De deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wenst te ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan AT-Designs.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. AT-Designs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van welke oorzaak dan ook die de deelnemer mogelijk leidt in verband met de cursus, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AT-Designs.
 1. AT-Designs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele foutieve of onvolledige (cursus) informatie, aanbevelingen of adviezen verstrekt in verband met de cursus dan wel eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.

Artikel 12 Klachtenprocedure

 1. Klachten kunnen binnen 30 dagen na het ontstaan van een klacht schriftelijk en met redenen omkleed ingediend worden bij de directie van AT-Designs.
 1. De directie streeft binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed te reageren. Desgewenst zal de klager in de gelegenheid worden gesteld gehoord te worden.

Artikel 13 Afwijkingen van de algemene voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, treedt voor deze bepaling(en) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan en aansluit bij de strekking van de nietige bepaling. De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden doet niet af aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een cursus is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland.